Verkoop- en leveringsvoorwaarden

 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Ac-Dc BV

Artikel I Algemeen

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten koopovereenkomsten betreffende  onderdelen daarvan en overige toebehoren, alsmede op overeenkomsten tot keuring, taxatie, reparatie en onderhoud aan auto's.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Al onze aanbiedingen onder andere wat betreft prijzen, onderdelen en uitvoering zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.

5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order door ons schriftelijk of langs elektronische weg is geaccepteerd. AcDc is  tevens gerechtigd genoegen te nemen met een mondelinge overeenkomst, indien schriftelijke of elektronische vastlegging is uitgebleven.

6. Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten, waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten, gelden slechts indien en voor zover zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel II  Levering

1. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet “tijdige” levering dient AcDc derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Transport van producten naar de koper, is geheel voor rekening en risico van de koper.

3. In geval van niet tijdige levering is AcDc niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij koper AcDc schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper Acdc een termijn moet gunnen van tenminste tien werkdagen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

4. Indien na uitvoering van de ons opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de koper/opdrachtgever de betreffende auto niet binnen één week na laatstbedoeld tijdstip is afgehaald, zijn wij gerechtigd om stallingskosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf geldende tarief. Stalling geschiedt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever, behoudens ingeval er sprake is van schade die rechtstreeks het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

5. Wij kunnen het retentierecht uitoefenen op de auto, indien de koper/opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door ons  verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto betreft. Wij kunnen het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil aanhangig is gemaakt bij een rechter.

6. Vervangen materialen of zaken worden alleen aan de koper/opdrachtgever ter beschikking gesteld indien deze zulks uitdrukkelijk wenst en zulks tevoren aan ons kenbaar maakt. In het andere geval worden de materialen ons eigendom zonder dat de koper/opdrachtgever ter zake enige vergoeding aan ons in rekening kan brengen.

Artikel III Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW, verzendkosten, statiegeld en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2. AcDc kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel  een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door AcDc bent u een bedrag van 3% van de hoofdsom aan administratiekosten verschuldigd.

4. Wij zijn gerechtigd van het door de koper verschuldigde bedrag te allen tijde vooruitbetaling te verlangen (in ieder geval) tot een beloop van 25% daarvan. De factuur betrekking hebbende op de vooruitbetaling dient te zijn voldaan voordat levering van het gekochte of de start van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden.

5. Tenzij anders overeengekomen dient betaling, zonder verrekening, ook van de bijkomende kosten, voor of bij afname of aflevering van het verkochte contant plaats te vinden. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door ons aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.

6. Indien koper het verkochte niet heeft afgehaald binnen de in artikel VII lid 2 vermelde termijn, of conform artikel VII lid 3 heeft afgenomen, wordt hem de factuur betreffende het verkochte toegezonden, welke terstond betaald dient te worden. Als vervaldatum geldt de dag van verzending van deze factuur. Geschiedt de aflevering aan het adres van koper dan geldt als vervaldatum de dag van ontvangst van de factuur.

7. Geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van AcDc op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8. Tevens is koper de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van de door koper uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, zoals declaraties van advocaten en procureurs, deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50.

Artikel IV Retourdelen

1 Wanneer levering geschiedt op basis van ruil, dient het ruildeel binnen 7 werkdagen geretourneerd te zijn aan AcDc.

2. Indien niet wordt voldaan aan de eisen van lid 1 van dit artikel, zal AcDc u een boetebedrag van 100 EUR doorbelasten.

Artikel V Garantie

1.AcDc geeft op alle producten een jaar garantie, tenzij anders vermeld op de factuur. De- en montagekosten vallen hier niet onder. AcDc garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht.

2. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient AcDc daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat de constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

3. Indien de koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de koper het recht het product binnen 10 werkdagen na aflevering aan AcDc te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat eventuele verzendkosten voor rekening van de klant komen.

4. De garantie is alleen geldig voor op de factuur vermelde naam/bedrijf en is niet overdraagbaar op klanten en voertuigen.

5. Verzend-, verwijderings-, diagnose-,codeer-, programmeer-, software download- en / of monteurkosten worden niet gedekt door de garantie.

6. Wanneer AcDc bepaalt dat een onderdeel niet meer te repareren is, zullen wij naar eigen inzicht ofwel een vervangend onderdeel leveren, ofwel het oorspronkelijk aan u gefactureerde bedrag restitueren, met aftrek van onze onderzoekskosten.

7. Factoren waarbij de garantie kan vervallen, maar niet beperkt tot, zijn: water-,brand-, overspanning- schade, een deel beschadigd geraakt als gevolg van een ander defect onderdeel in het voertuig, schade veroorzaakt door starthulp, ondeskundig gebruik, oneigenlijk gebruik, of niet tijdig terugzenden van de ruileenheid.

8. Garantie op de reparaties strekt zich uit tot 3 maanden na uitvoering daarvan, onverminderd de beperkingen daaraan gesteld door de wet, alsmede door die Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd. Elke aanspraak op garantie vervalt indien niet geautoriseerde derden zonder onze voorkennis en/of toestemming, werkzaamheden hebben verricht die in verband kunnen worden gebracht met de door ons verrichte montage, herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.

9. AcDc verleent geen garantie op opgedragen noodreparaties.

Artikel VI Aansprakelijkheid

1. Onverminderd de garantiebepalingen, de beperkingen daaraan gesteld door de wet alsmede door die Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd, sluiten wij terzake van de door ons afgeleverde zaken en verrichte (reparatie-)werkzaamheden uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze werknemers en/of hulp.

2. Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe wij verzekerd zijn en zal niet het factuurbedrag te boven gaan.

3.Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt AcDc alle gewenste medewerking verleend bij onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.

Artikel VII Klachten en verjaring

1. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Klachten behoren binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door koper/opdrachtgever schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken dient de koper/opdrachtgever de gebreken onmiddellijk bij aflevering te melden aan ons, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

3. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat koper/opdrachtgever of niet geautoriseerde derden iets aan het (de) object (en) hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van ons is geschied en in noodgevallen waarin koper zich vooraf onmogelijk met ons heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin ons terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

4. Alle aanspraken jegens ons, die niet binnen een jaar na hun ontstaan schriftelijk bij ons zijn ingediend, vervallen door verjaring.

5. Het indien van een klacht ontslaat de koper in geen geval van zijn betalingsverplichting.

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel, juli 2013